خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر

وابسته به گروه توسعه صنایع و معادن شهر

ثبت نام

برگزاری کارگاه آموزشی شهر هوشمند در شهرداری گرگان

 

 

 

پیرو حضور شهردار و اعضای شورای شهر گرگان در خانه خلاق و مرکز نوآوری شهر، آقای دکتر محضرنیا، به نمایندگی از این مرکز ضمن حضور در شهرداری گرگان به برگزاری جلسه‌ی آموزشی با موضوع شهر هوشمند برای مدیران ارشد شهرداری گرگان و اعضای شورای شهر این شهر پرداختند. مفاهیم، تاریخچه، نمونه‌های موفق شهر هوشمند و کاربست فناوری‌های نوین در نیل به شهری مردم‌محور، فناوری‌مبنا و نوآوری‌بنیان جلسه مذکور مطرح شدند.